Adatkezelés

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió (a továbbiakban: Adatkezelő) az Fitnesz/Konditerem vendégei, valamint honlapjának, Facebook és Instagram oldalának látogatóit (a továbbiakban: Vendégek, Felhasználók) számára ismerteti a személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a vendégek ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az Adatvédelmi tájékoztató az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió helyszínén (címe: 1042 Budapest, Király u. 13.), valamint az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon van elhelyezve.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem ő üzemeltet, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link az Adatkezelő Weboldalára.

Az Adatvédelmi tájékoztató bármikor módosításra kerülhet, így az Vendégek kötelesek ellenőrizni a Weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek.

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • évi XC. törvény – az elektronikus információszabadságról
 • évi CXXXIII. törvény (SZTV) – A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan az Adatkezelővel a +36-1/370-1246 központi telefonszámon vagy a fitformaujpest@gmail.com e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió

Elektronikus elérhetőségek:

 • Weboldal: https://fitformaujpest.hu/
 • Foglalási felület/weboldal: https://fitformaujpest.salonic.hu/
 • E-mail cím: fitformaujpest@gmail.com

Székhely: 1042 Budapest, Király u. 13.;

Cégjegyzékszám: 01-09-739006;

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Adószám: 13510808-2-41;

Képviseletre jogosult személy: Farkas Csilla

Telefonszám: +36-1/370-1246

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
 • Az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 1. FOGALMAK
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Vendég”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • Adatkezelő munkatársa: az Adatkezelővel munka-, megbízási vagy egyéb jogviszonyban lévő olyan természetes személy, aki feladatai ellátása során személyes adatokkal kerül kapcsolatba
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Vendég hozzájárulása: az Vendég akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Vendég nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Tagsági regisztráció (bérletek és napi jegyek kiállítása)

Tagsági regisztráció kizárólag személyesen történik az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió komplexum területén.

A regisztrációs lap kitöltése során szükséges megadni a nevet, a lakcímet, a születési időpontot, az e-mail címet, telefonszámot és a profilképet.

Az adatkezelés célja: Fitnesz/Konditerem tagság regisztrálása, részvétel a csoportos órákon, használni a fitnesz/konditerem, igénybe venni a szauna részleget, kapcsolattartás

A kezelt adatok: név, születési időpont, lakcím, e-mail cím, telefonszám, profilkép

 • Az adatkezelés jogalapja:
  • A név, születési időpont és lakcím esetében az Fitnesz/Konditerem használatával kapcsolatos szerződés teljesítése
  • Az e-mail cím, telefonszám esetében az Vendég hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amelyet a Vendég: fitformaujpest@gmail.com e-mail címen jelezhet.
  • Az adatkezelés módja, tárolása: az adatok párhuzamosan papíralapon és elektronikus felületen kerülnek rögzítésre – a kitöltött regisztrációs lap zárható szekrényben kerül tárolásra, az elektronikusan tárolt adatok pedig jelszóval védett biztonsági tárhelyen kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Fitnesz/Konditerem használatára vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 12 hónap, amennyiben ezen idő alatt nem történik új szerződéskötés.

A GDPR rendelkezései alapján 16 éven aluliak személyes adatai saját hozzájárulásuk alapján nem kezelhetőek. A regisztráció során a nyilatkozaton szereplő születési idő valódiságáért kizárólag a vendég felelős. Amennyiben a vendég a 16. életévét még nem töltötte be, úgy a vendég szüleinek hozzájárulása szükséges a személyes adatok kezeléséhez.

 1. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  • A szolgáltatás igénybevétele előtt az Vendég egészségügyi adatokat közölhet az Adatkezelő munkatársával.
  • Az adatkezelés célja a szolgáltatás személyre szabott biztosítása, kapcsolattartás
  • Kezelt adatok: név, egészségi állapottal kapcsolatos adat
  • Az adatkezelés jogalapja: az Vendég hozzájárulása
  • Az adatkezelés módja, tárolása: a feltétlenül szükséges adatok párhuzamosan papíralapon és elektronikus felületen kerülnek rögzítésre – a kitöltött regisztrációs lap zárható szekrényben kerül tárolásra, az elektronikusan tárolt adatok pedig jelszóval védett biztonsági tárhelyen kerülnek tárolásra.
  • Az adatok továbbítása: kizárólag akkor, ha ahhoz a továbbítás címzettjének ismeretében az Vendég kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult, vagy életveszély esetén vagy ha ezen adatok továbbítása törvényi kötelezettség
  • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Fitnesz/Konditerem használatára vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 12 hónap, amennyiben ezen idő alatt nem történik új szerződéskötés.
 2. ALL YOU CAN MOVE (AYCM) KÁRTYA HASZNÁLATA
 • Az Fitnesz/Konditeremben AYCM kártya használatára van lehetőség, mellyel kedvezmények vehetők igénybe. A kedvezmény igénybevételének jogosságát az AYCM rendszerén keresztül kell ellenőrizni, amelyhez adatokat kell továbbítani az AYCM szolgáltatást üzemeltető AYCM Magyarország Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 11. II. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09- 698597, adószám: 12688621-2-41, képviseli: Kecskés Csaba és Kissné Polgár Tünde ügyvezetők együttesen, e-mail: info@aycm.hu, telefon: +36 1 445 1563, web: aycm.hu) részére.
 • Az AYCM Magyarország Kft. ebben esetben Adatfeldolgozónak minősül.
 • Az adatkezelés célja: az Fitnesz/Konditerem szolgáltatással kapcsolatos kedvezmény igénybevétele jogosságának ellenőrzése
 • Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
 • A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információ az AYCM Magyarország Kft. tájékoztatójában – https://allyoucanmove.hu/content_files/adatkezelesi_tajekoztato.pdf – olvasható.
 1. FACEBOOK / INSTAGRAM OLDAL
 • Az Adatkezelő elérhető
 • a Facebook közösségi portálon: a https://www.facebook.com/209119972498185
 • az Insagram közösségi portálon: https://www.instagram.com/fitformaujpest/?hl=hu
 • A Facebook/Instagram közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook/Instagram oldalakon történő megosztása, publikálása. A Facebook/Instagram oldalak segítségével az Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról.
 • A kezelt adatok: Vendég neve, fotója, e-mail címe, egyéb adata, Vendég Facebook/Instagram oldalon keresztül küldött üzenete, Vendég általi értékelés.
 • Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az Vendég Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
 • Az Adatkezelő Instagram oldalán a „követés”- linkre kattintással az Vendég Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
 • Az Vendég az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a facebook.com és instagram.com közösségi portálok szabályai szerint.
 • Adatkezelő Facebook/Instagram oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook/Instagram oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a facebook.com és instagram.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook/Instagram oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon történő közzétételt is.
 • Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az Vendég írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 • A Facebook/Instagram oldalak adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook és Instagram honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a facebook.com és www.instagram.com címen kaphat.
 1. KAMERÁS MEGFIGYELÉS
 • Az Adatkezelő az Fitnesz/Konditerem területén kamerarendszert üzemeltet.
 • Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, emberi élet, testi épség védelme.
 • A kezelt adatok: az Vendég képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)
 • Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás (a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény)
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  • Ha felvétel nem kerül felhasználásra, a rögzítéstől számított 3 nap elteltével törlésre kerül
  • Amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül
  • Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (3 napon vagy 30 napon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Ezt követően a megjelölt felvételt ki kell menteni és gondoskodni kell annak megfelelő őrzéséről.
  • Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.
 • Az adatok megismerésére jogosult: a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője ismerheti meg
 • A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:
  • Az Fitnesz/Konditeremben összesen 7 kamera került elhelyezésre, mely 24 órában működik:
   • Bejáratnál: 1 db
   • Recepción: 2 db
   • Konditerem: 1 db
   • Nagy Csoportos óra terem: 1 db
   • Kis Csoportos óra terem: 1 db
   • Bejárat -Kültér : 1 db / Bp. 1042. Király u 13. utcafront/
 1. ADATVÉDELEM
 • Az Adatkezelő az Vendégek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • A Vendégek személyes adataihoz történő hozzáférés korlátozott, így azokhoz csak azon munkatársaink, illetve edzőink férnek hozzá, akiknek munkája megköveteli, mivel csak így lehet nyomon követni, hogy ténylegesen kik jelentek meg az egyes edzéseken.
 1. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE
 • Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásra jutástól be kell jelenteni az illetékes adatvédelmi hatóságnak.
 • Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Vendéget az adatvédelmi incidensről.
 • Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhat:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  • Telefon: +36-1/39-11-400
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Weboldal: naih.hu
 1. AZ VENDÉGEK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS E JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi – GDPR által is nevesített – jogok illetik meg:

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Vendég jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog): A Vendég jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • az adatkezelés céljai;
  • a Vendég személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • a Vendég azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Vendégre nézve milyen várható következményekkel jár,
  • ha az adatokat nem az Vendégtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Vendég jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt – legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Vendéget a fentiekben felsorolt információkról.

 • Az adatok helyesbítéséhez való jog: A Vendég jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse a Vendégre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját a Vendég jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): A Vendég jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a Vendég visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • a Vendég tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor
  • A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:
   • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
   • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
   • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes, és a Vendég ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Vendég igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
   • a Vendég tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Vendég jogos indokaival szemben.
   • Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Vendég hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
   • Az Adatkezelő a Vendéget, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
   • Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
  • Az adathordozhatósághoz való jog: A Vendég jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
   • az adatkezelés az Vendég hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul;
   • az adatkezelés automatizált módon történik.
  • A tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:
   • Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Vendég érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
   • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Vendég hozzájárulása nélkül. Ha a Vendég tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
   • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor a Vendég jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
   • Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vendéget írásban tájékoztatja.
   • Ha az Adatkezelő a Vendég helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 • A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 • Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • A Vendég jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Vendég választása szerint – a Vendég lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Vendéget tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 1. KAMERÁS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 • Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió helyszínén (címe: 1042 Budapest, Király u. 13.; Cégjegyzékszám: 01-09-739006; Adószám: 13510808-2-41; Képviseletre jogosult személy: Farkas Csilla), mint Adatkezelő edzőtermében elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.
 • Az Adatkezelő jelen Kamerás Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja az Vendégeket (vendégek, munkavállalók, szállítók, látogatók, a továbbiakban: Vendégek) az adatkezelésről.
 • A kezelt adatok köre: a Vendég képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)
 • Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, emberi élet, testi épség védelme.
 • Az adatkezelés jogalapja: a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 32. §
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  • Ha felvétel nem kerül felhasználásra, a rögzítéstől számított 3 nap elteltével törlésre kerül
  • Amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül
  • Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (3 napon vagy 30 napon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Ezt követően a megjelölt felvételt ki kell menteni és gondoskodni kell annak megfelelő őrzéséről.

 

 • Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.
 • Az adatok megismerésére jogosult: a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője ismerheti meg:
  • A Vendégek jogai: A Vendég kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a kamerák felvételeinek törlését vagy zárolását.
 • Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot tartalmazó felvételt, ha az Vendég ezt megőrzési időn belül kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vendég jogos érdekeit, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatkezelő jogos érdekeit.
 • Az így zárolt felvétel kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti a felvétel zárolására vonatkozó lényeges információkat, így különösen a zárolás okát és jogalapját, a felvétel esetleges felhasználásának körülményeit, zárolás várható idejét, a felvétel zárolásával Vendég személyeket, amennyiben ezek ismertek.
 • Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt kép-vagy kép- és hangfelvételt, ha a Vendég vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió elérhetőségén (postacím: 1042 Budapest, Király u. 13, e-mail cím: fitformaujpest@gmail.com) írásos tájékoztatás kérhető a kamerával készített felvételről.
 • Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül megadja a kért tájékoztatást.
 • Adatbiztonsági intézkedések: Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 1. COOKIE SZABÁLYZAT
 • Weboldalunkon a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében többféle sütit (cookie) használunk.
 • Ebben az irányelvben a cookie-k kifejezéssel azokra a cookie-kra és egyéb, hasonló technológiai megoldásokra utalunk, amelyekre az EU elektronikus hírközlésben alkalmazandó adatvédelmi irányelve vonatkozik.
 • A cookie-k olyan jellegű adatfájlok, amelyeket a felkeresett weboldal kérésére a böngésző eltárol a látógató számítógépén vagy mobileszközén. A cookie engedélyezi a weboldal számára, hogy időről időre eltárolja a weboldal látógatónak a műveleteit vagy beállításait.
 • A jelenleg elterjedt legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a weboldal felhasználója viszont beállíthatja, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat.
 • A weboldal felhasználója bármikor törölheti a cookie-kat.
 • A cookie-kat a weboldal fejlesztője és üzemeltetője arra használja, hogy többet tudjunk meg arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalon található tartalmakat, illetve, hogy segítséget nyújtsanak a webhelyünk felkeresésekor szerzett felhasználói élmény javításában.
 • A cookie használatához történő hozzájárulás oly módon történik, hogy a weboldal első alkalommal történő felkeresése során egy pop-up ablak jelenik meg a képernyőn, amely tájékoztatja a felhasználót, hogy a weboldal milyen sütiket alkalmaz. A pop-up ablak elfogadása esetén a hozzájárulás megadottnak tekintendő.
 • A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.
 • Cookie (Süti) fajták: állandó vagy ideiglenes sütik, munkamenet (session) sütik, teljesítményt biztosító sütik (analitika).
 • Elutasíthatja vagy letilthatja a weboldalra történő látogatással valamennyi cookie-t vagy egy adott cookie-t. Ehhez a webhelyeinken kattintson a cookie-kra vonatkozó beállításokra.
 • Böngészőjében lehetősége van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, de ez később módosítható.
 1. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
 • A hírlevél küldésével kapcsolatosan megadott személyes adatok kezelése kizárólag a Felhasználó hozzájárulásának megadásától vagy visszavonásától függ. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hírlevél feliratkozáskor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse.
 • Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 • Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
 • Felhasználó a reklámokról bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy a fent megadott Adatkezelői elérhetőségekre küldött üzenettel. A leiratkozást követően szükséges lehet egy rövid átmeneti időszak, amíg a személyes adatai minden vonatkozó adatbázisból törlésre kerülnek, ezért, ha a leiratkozást követően is még kap hírlevelet, úgy ennek ez lehet az oka, de mindent megteszünk, hogy kérését mihamarabb teljesítsük.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
 • Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 1. VENDÉG/FELHASZNÁLÓ LEVELEZÉS

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb egy év elteltével törli. Jogvita fennállása esetén ez az adatkezelési időszak meghosszabbítható a szükséges ideig.

Comments are closed.